I.
Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba Olivino s. r. o., Košická 1797/4, 060 01 Kežmarok, IČO: 53868641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov., oddiel: Sro, vložka č. 42433/P (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa: Košická 1797/4, 060 01 Kežmarok
  email:
  telefón: 0903 555 754
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade otázok sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti, ktorým je e-maile:

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré získal od tretích strán počas trvania vášho pracovnoprávneho vzťahu, záväzkové vzťahu alebo iného vzťahu, ktorý súvisí s výkonom činnosti prevádzkovateľa a má vplyv na spracúvanie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom (účelom) spracovania osobných údajov je
  plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, plnenie povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom podľa článku § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  plnenia povinností prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné podľa osobitného
  predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona
  Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu
  (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
  písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo
  zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú
  vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky
  (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu
  objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je
  potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou
  požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov
  nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  plnenie povinností pri pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú nevyhnutné na
  uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a ďalších činností spojených
  s pracovnoprávnym vzťahom,
  plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú prevádzkovateľovi dané
  podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
  republika viazaná a prevádzkovateľ je povinný tieto zákony a zmluvy
  dodržiavať,
  pri plnení povinností, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo
  majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu
  rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
  vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto
  zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
  marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe
  súhlasu.
  po dobu, ktorá je určená v osobitných predpisov a v interných dokumentoch
  prevádzkovateľa, ktoré má uchované na adrese sídla a tieto informácie sú
  dostupné dotknutým osobám na základe žiadosti, ktorá je priložená na webovej
  stránke prevádzkovateľa, ktorú dotknutá osoba následne odošle na adresu
  sídla prevádzkovateľa, kde uvedie do adresy heslo: „Zodpovedná osoba GDPR“,
  alebo túto žiadosť odošle v elektronickej forme na e-mailovú adresu:
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže
  spôsobom, ktorý ustanovuje Nariadenie a Zákon.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby (spoločnosti), ktoré
  zaisťujúce služby prevádzkovania web stránky,
  vedú účtovníctvo prevádzkovateľa,
  zaisťujúce marketingové služby,
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny
  mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
  právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie
  spracovania podľa § 24 Zákona,
  právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu
  alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že
  sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
  k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
  osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslo, antivírusový program, šifrovanie, …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené
  osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky web stránku potvrdzujete, že ste oboznámený/á s
  podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
  formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s
  podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok
  ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám
  zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste
  prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.11.2020